جلسات تاریخ شفاهی ورزش ایران

جلسه تنظیم فراخوان کارگاه مورخ 10 آذر 97

جلسه تنظیم فراخوان کارگاه

تکمیل فرم المپیک سولیداریتی مورخ19 آبان97

جلسه بحث و تبادل و نظر پیرامون نیازها و فعالیت های فنی و حرفه ای طرحهای پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران

تعامل و همفکری تاریخ شفاهی ورزش با مشاور تخصصی آکادمی

جلسه جهت سرفصل کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی ورزش ایران 28 مهر 97

جلسه جهت تنظیم سایت تاریخ شفاهی مورخ 29 مرداد 97

جلسه با آقایان دکتر عزیزی و افشار برای طرح پژوهشی در آرشیو ملی بهمن 97

جلسه با رسانه جمعی صدا و سیما برای تعامل و همکاری تاریخ شفاهی

جلسه خانم کردبچه(دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران) و آقای اشرفی (سرپرست دبیری پارالمپیک)ررابطه با الویت بندی اسامی مفاخر ،صاحب نظران ،مدیران و... پارالمپیک 10شهریور97

جلسه دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران با سرکارخانم کریمی مسئول المپیک سولیدارتی مورخ 8 مرداد97

جلسه با سینا وب(نرم افزار پژوهشی) 7مهر 97

جلسه کانال المپیک 9 اسفند 97

دیدار مدیرمرکز مطالعات ،امورفرهنگی و اطلاع رسانی با دانشجویان آمل در رابطه با معرفی اسناد و اشیا بازیهای آسیایی

جلسه (دبیر شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران ) با آقای رضا زمانی (پژوهشگر ،محقق ونویسنده کتاب دو جلدی نامه ای به پدرم .jpg برای طرح پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران

جلسه مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی با دکتر عزیزی (مدیر پژوهشگاه اسناد)و آقای رشیدیان(مستندساز)

جلسه با مهندس عبیری جهت نیازسنجی نرم افزار آذرسا

جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران با موضوعیت زنان با حضوران ناظران (آقای دکتر عزیزی و خانم دکتر طاهریان)و محققان

جلسه با پژوهشکده تربیت بدنی 17 فروردین 98

جلسه با خانم سلیمی(گرافیست) 12 تیر 98

جلسه خانم کردبچه با جناب آقای دکتر عزیزی و آقای رشیدیان اول خرداد 98

صفحه ۱ از ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

جلسات تاریخ شفاهی ورزش ایران
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
جلسه تنظیم فراخوان کارگاه مورخ 10 آذر 97
جلسه تنظیم فراخوان کارگاه مورخ 10 آذر 97
جلسه تنظیم فراخوان کارگاه مورخ 10 آذر 97
تکمیل فرم المپیک سولیداریتی مورخ19 آبان97
تکمیل فرم المپیک سولیداریتی مورخ19 آبان97
تکمیل فرم المپیک سولیداریتی مورخ19 آبان97
جلسه بحث و تبادل و نظر پیرامون نیازها و فعالیت های فنی و حرفه ای طرحهای پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران
جلسه بحث و تبادل و نظر پیرامون نیازها و فعالیت های فنی و حرفه ای طرحهای پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران
جلسه بحث و تبادل و نظر پیرامون نیازها و فعالیت های فنی و حرفه ای طرحهای پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران
تعامل و همفکری تاریخ شفاهی ورزش با مشاور تخصصی آکادمی
تعامل و همفکری تاریخ شفاهی ورزش با مشاور تخصصی آکادمی
تعامل و همفکری تاریخ شفاهی ورزش با مشاور تخصصی آکادمی
جلسه جهت سرفصل کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی ورزش ایران 28 مهر 97
جلسه جهت سرفصل کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی ورزش ایران 28 مهر 97
جلسه جهت سرفصل کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی ورزش ایران 28 مهر 97
جلسه جهت تنظیم سایت تاریخ شفاهی مورخ 29 مرداد 97
جلسه جهت تنظیم سایت تاریخ شفاهی مورخ 29 مرداد 97
جلسه جهت تنظیم سایت تاریخ شفاهی مورخ 29 مرداد 97
جلسه با آقایان دکتر عزیزی و افشار برای طرح پژوهشی در آرشیو ملی بهمن 97
جلسه با آقایان دکتر عزیزی و افشار برای طرح پژوهشی در آرشیو ملی بهمن 97
جلسه با آقایان دکتر عزیزی و افشار برای طرح پژوهشی در آرشیو ملی بهمن 97
جلسه با رسانه جمعی صدا و سیما برای تعامل و همکاری تاریخ شفاهی
جلسه با رسانه جمعی صدا و سیما برای تعامل و همکاری تاریخ شفاهی
جلسه با رسانه جمعی صدا و سیما برای تعامل و همکاری تاریخ شفاهی
جلسه خانم کردبچه(دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران) و آقای اشرفی (سرپرست دبیری پارالمپیک)ررابطه با الویت بندی اسامی مفاخر ،صاحب نظران ،مدیران و... پارالمپیک 10شهریور97
جلسه خانم کردبچه(دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران) و آقای اشرفی (سرپرست دبیری پارالمپیک)ررابطه با الویت بندی اسامی مفاخر ،صاحب نظران ،مدیران و... پارالمپیک 10شهریور97
جلسه خانم کردبچه(دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران) و آقای اشرفی (سرپرست دبیری پارالمپیک)ررابطه با الویت بندی اسامی مفاخر ،صاحب نظران ،مدیران و... پارالمپیک 10شهریور97
جلسه دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران با سرکارخانم کریمی مسئول المپیک سولیدارتی مورخ 8 مرداد97
جلسه دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران با سرکارخانم کریمی مسئول المپیک سولیدارتی مورخ 8 مرداد97
جلسه دبیرشورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران با سرکارخانم کریمی مسئول المپیک سولیدارتی مورخ 8 مرداد97
جلسه با  سینا وب(نرم افزار پژوهشی) 7مهر 97
جلسه با  سینا وب(نرم افزار پژوهشی) 7مهر 97
جلسه با سینا وب(نرم افزار پژوهشی) 7مهر 97
جلسه کانال المپیک 9 اسفند 97
جلسه کانال المپیک 9 اسفند 97
جلسه کانال المپیک 9 اسفند 97
دیدار مدیرمرکز مطالعات ،امورفرهنگی و اطلاع رسانی با دانشجویان آمل در رابطه با معرفی اسناد و اشیا بازیهای آسیایی
دیدار مدیرمرکز مطالعات ،امورفرهنگی و اطلاع رسانی با دانشجویان آمل در رابطه با معرفی اسناد و اشیا بازیهای آسیایی
دیدار مدیرمرکز مطالعات ،امورفرهنگی و اطلاع رسانی با دانشجویان آمل در رابطه با معرفی اسناد و اشیا بازیهای آسیایی
جلسه (دبیر شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران ) با آقای رضا زمانی (پژوهشگر ،محقق ونویسنده کتاب دو جلدی نامه ای به پدرم .jpg برای طرح پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران
جلسه (دبیر شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران ) با آقای رضا زمانی (پژوهشگر ،محقق ونویسنده کتاب دو جلدی نامه ای به پدرم .jpg برای طرح پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران
جلسه (دبیر شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایران ) با آقای رضا زمانی (پژوهشگر ،محقق ونویسنده کتاب دو جلدی نامه ای به پدرم .jpg برای طرح پژوهشی تاریخ شفاهی ورزش ایران
جلسه مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی با دکتر عزیزی (مدیر پژوهشگاه اسناد)و آقای رشیدیان(مستندساز)
جلسه مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی با دکتر عزیزی (مدیر پژوهشگاه اسناد)و آقای رشیدیان(مستندساز)
جلسه مدیر دپارتمان تاریخ شفاهی با دکتر عزیزی (مدیر پژوهشگاه اسناد)و آقای رشیدیان(مستندساز)
جلسه با مهندس عبیری جهت نیازسنجی نرم افزار آذرسا
جلسه با مهندس عبیری جهت نیازسنجی نرم افزار آذرسا
جلسه با مهندس عبیری جهت نیازسنجی نرم افزار آذرسا
جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران با موضوعیت زنان با حضوران ناظران (آقای دکتر عزیزی و خانم دکتر طاهریان)و محققان
جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران با موضوعیت زنان با حضوران ناظران (آقای دکتر عزیزی و خانم دکتر طاهریان)و محققان
جلسه تاریخ شفاهی ورزش ایران با موضوعیت زنان با حضوران ناظران (آقای دکتر عزیزی و خانم دکتر طاهریان)و محققان
جلسه با پژوهشکده تربیت بدنی 17 فروردین 98
جلسه با پژوهشکده تربیت بدنی 17 فروردین 98
جلسه با پژوهشکده تربیت بدنی 17 فروردین 98
جلسه با خانم سلیمی(گرافیست) 12 تیر 98
جلسه با خانم سلیمی(گرافیست) 12 تیر 98
جلسه با خانم سلیمی(گرافیست) 12 تیر 98
جلسه خانم کردبچه با جناب آقای دکتر عزیزی و آقای رشیدیان اول خرداد 98
جلسه خانم کردبچه با جناب آقای دکتر عزیزی و آقای رشیدیان اول خرداد 98
جلسه خانم کردبچه با جناب آقای دکتر عزیزی و آقای رشیدیان اول خرداد 98
جلسه خانم کردبچه با آقای دکتر حسن رنگرز
جلسه خانم کردبچه با آقای دکتر حسن رنگرز
جلسه خانم کردبچه با آقای دکتر حسن رنگرز
جلسه خانم کردبچه (دبیر دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش ایران )با آقای دکتر عزیزی مورخ 21 دی ماه 98
جلسه خانم کردبچه (دبیر دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش ایران )با آقای دکتر عزیزی مورخ 21 دی ماه 98
جلسه خانم کردبچه (دبیر دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش ایران )با آقای دکتر عزیزی مورخ 21 دی ماه 98
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-2
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-2
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-2
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-8
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-8
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-8
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-9
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-9
تاریخ-شفاهی-ورزش-ایران-جلسات-9
گفتگو و تبادل نظر پژوهشگران تاریخ شفاهی ورزش ایران
گفتگو و تبادل نظر پژوهشگران تاریخ شفاهی ورزش ایران
گفتگو و تبادل نظر پژوهشگران تاریخ شفاهی ورزش ایران
تهیه فرم ارزیابی طرح های پژوهشی توسط دبیر شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایرانتاریخ شفاهی ورزش ایران و آقای دکتر اسماعیلی مورخ 21 مهر97
تهیه فرم ارزیابی طرح های پژوهشی توسط دبیر شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایرانتاریخ شفاهی ورزش ایران و آقای دکتر اسماعیلی مورخ 21 مهر97
تهیه فرم ارزیابی طرح های پژوهشی توسط دبیر شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی ورزش ایرانتاریخ شفاهی ورزش ایران و آقای دکتر اسماعیلی مورخ 21 مهر97
جلسه با آقای تبریز جهت تهیه ویدیو کلیپ تاریخ شفاهی
جلسه با آقای تبریز جهت تهیه ویدیو کلیپ تاریخ شفاهی
جلسه با آقای تبریز جهت تهیه ویدیو کلیپ تاریخ شفاهی

تماس با ما

آدرس:تهران ،بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،خیابان سئول شمالی ،
کدپستی 1995614336
تلفن:26203425-31  نمابر: 26203374 

آیکون ایمیل

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، از اخبار و اطلاعیه ها با خبر شوید و نظرات خود را بیان کنید.