تصویر زمینه

Videos

کمیسیونها

 مدیریت و برنامه ریزی
 پزشکی ورزشی
 رسانه ها
 فرهنگی ورزشی
 ورزش همگانی
 محیط زیست و ورزش

کمیسیونها

ورزشکاران 
 پزشکی ورزشی
 روانشناسی ورزشی
 صلح و ورزش
 اخلاق
 توریسم ورزشی
 بازاریابی

کمیسیونها

 همبستگی المپیک
 فناوری اطلاعات وفضای مجازی
 آموزش المپیک
 زنان و ورزش
 توسعه روابط بین الملل
 حقوقی

تبلیغات

افتخار آفرینان طلایی ایران در بازی‌های المپیک

contact us

North Seoul Ave.,Ayatollah Hashemi Rasfsanjani Highway, Tehran 1995614336 I.R.Iran

Tel: (9821) 26203425-31  Fax: (9821)26203374-76

Email: nociri@olympic.ir

Follow us

Follow us on social networks, stay informed with news and announcements, and express your opinions.