French Arabic English Persian
 
المپیک 1948
المپیک 1948
المپیک 1952
المپیک 1952
المپیک 1956
المپیک 1956
المپیک 1960
المپیک 1960
المپیک 1964
المپیک 1964
المپیک 1968
المپیک 1968
المپیک 1972
المپیک 1972
المپیک 1976
المپیک 1976
المپیک 1988
المپیک 1988
المپیک 1992
المپیک 1992
المپیک 1996
المپیک 1996
المپیک 2000
المپیک 2000
المپیک 2004
المپیک 2004
المپیک 2008
المپیک 2008
المپیک 2012
المپیک 2012

متن کامل اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

 
 

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این اساسنامه "کمیته" خوانده می شود سازمانی متعلق به جنبش المپیک است و توسط امضاء کنندگان زیر نمایندگــی می شود. کمیته بدینوسیله متعهد می­شود که مقررات مندرج در منشور المپیک و قوانین جهانی مقابله با دوپینگ را محترم شمرده و تصمیمات IOC را رعایت نماید. کمیته در انطباق با مأموریت و نقش خود در سطح ملی، متعهد میشود در اقداماتـی که در جهت ارتقاء صلح و توسعـه ورزش زنان صورت می گیرد مشارکت نماید و همچنین متعهد میشود از ارتقاء اخلاق ورزشی و مقابله با دوپینگ حمایت و در جهت ترغیب این موارد اقدام نماید و نیز به مسائل زیست محیطی توجه مسئولانه داشته باشد.


بخش اول – تعاریف و مأموریت
  ماده یک- تعاریف:

منشور المپیک (OC )[1]: سندی است قانونی که اصول اساسی و ارزشهای بنیادین جنبش المپیک را گرد هم آورده و ضمن اینکه بعنوان اساسنامه کمیته بین المللی المپیک تلقی می گردد، حقوق متقابل و تعهدات اصلی و نیز ضوابط فعالیت سازمانهای رسمی فعال در عرصه ورزش جهان از جمله کمیته های ملی المپیک را تبیین می نماید.

کمیته بین المللی المپیک (IOC )[2]: یک سازمان بین­المللی غیرانتفاعی و غیر دولتی می باشد که انجام وظایف، مسئولیت ها و تعهداتی را عهده دار است که در منشور المپیک تعیین شده است.

کمیته ملی المپیک (NOC )[3] جمهوری اسلامی ایران: سازمانی مستقل، غیر انتفاعی، غیر دولتی، با مدت فعالیت نامحدود، دارای استقلال مالی و به دور از هرگونه گرایش های نژادی، مذهبی و سیاسی است که در چارچوب مفاد منشور المپیک، فعالیت می نماید. حوزه قانونی و اختیارات کمیته، تمامی قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد. کمیته ملی المپیک جمهــوری اسلامی ایران در این اساسنامه، به اختصار "کمیته" نامیده می شود.

فدراسیون بین المللی (IF )[4]: سازمان بین المللی مستقلی است که عهده دار اداره یک یا چند رشته ورزشی در جهان بوده و از سوی کمیته بین المللی المپیک به رسمیت شناخته شده باشد.
فدراسیون ورزشی ملی (NF )[5]: سازمانی غیر دولتی است که اداره یک یا چند رشته ورزشی را در سطح ملی عهده دار بوده و از منظر بین المللی، عضو فدراسیون بین المللی ذیربط می باشد.

ماده دو- مأموریت:

کمیته، بمنظور پیگیری اصول و اهداف مندرج در منشور المپیک بویژه گسترش، ترویج و صیانت از جنبش المپیک، تعالی همه جانبه انسان، تربیت نیروهای جوان و ارتقاء ورزش بانوان، ترغیب به اخلاق ورزشی و مبارزه علیه دوپینگ، ارتقاء سطح کمی و کیفی رشته های ورزشی بویژه از طریق فدراسیونهای ملی عضو، پیگیری و رونق بخشی به برنامه بازیهای المپیک و سایر بازیهای مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک و نیز ترویج صلح، ضمن توجه مسئولانه به مسائل زیست محیطی تشکیل شده است.


بخش دوم – وظایف

ماده سه- وظایف:
الف- اجرای منشور المپیک، قوانین بین المللی ورزش و سایر مقررات موضوعه توسط کمیته بین المللی المپیک و نیز گسترش و ترویج اصول اساسی و ارزش های جنبش المپیک در سطح ملی
ب‌- گسترش ورزش قهرمانی در کشور مبتنی بر رویکرد علمی بویژه از طریق بسترسازی و رشد استعدادهای بالقوه و ارتقای توانایی های جسمی، ‌روانی و فکری ورزشکاران
پ- گسترش ورزش همگانی بویژه از طریق سازماندهی و ترغیب عموم مردم به انجام فعالیتهای ورزشی و حفظ سلامتی خود و نیز تعلیم و تربیت نیروهای جوان و آینده ساز کشور
ت- اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هر گونه تبعیض،‌ خشونت و فساد در ورزش،‌ گسترش و ترویج اخلاق ورزشی و نیز مبارزه با پدیده مذموم دوپینگ با تأکید بر پذیرش و اجرای قوانین جهانی مبارزه با دوپینگ؛ پذیرش و اجرای قانون ضد دوپینگ[6] به صورتی که اطمینان حاصل گردد که سیاستها و قوانین، شرایط عضویت و نحوه تامین منابع مالی و نیز دستورالعمل های مدیریت نتایج آزمایشات در انطباق با آن باشد و همچنین نقش و مسئولیت­هایی که در قانون جهانی ضد دوپینگ برای کمیته های ملی المپیک در نظر گرفته شده، محترم شمرده ­شوند.
ث- مساعدت و حمایت از فدراسیون های ورزشی ملی در اجرای فعالیتهایشان که بصورت مستقل و با همکاری و هماهنگی نزدیک فدراسیون های ورزشی بین المللی متــبوع انجـام می شود. فدراسیون­های ملی ورزشی باید در موقعیتی باشند که بتوانند فعالیتهای خود را در انطباق با مقررات فدراسیون های بین المللی مربوطه به انجام برسانند و اعتـبار اساسنامه های آنـها می بایست مشـروط به تصویب فدراسیون های بین المللی متبوع باشد. هنگامی که مسئله ای در ارتباط با یک فدراسیون ملی بوجود آید، کمیته باید فوراً فدراسیون بین المللی مربوطه را مطلع و مورد مشاوره قرار دهد و با همکاری فدراسیون ملی و فدراسیون بین المللی ذیربط بصورت مشترک راه حل قابل قبولی برای مسئله پیش آمده پیدا نمایند.
ج- تهیه و ابلاغ حداقل استاندارهای لازم برای بهره مندی کامل فدراسیون های ورزشی ملی از مساعدت کمیته مشروط بر اینکه این استاندارد ها با مقررات فدراسیون بین المللی متبوع و قوانین جاری کشور تناقض نداشته باشد. فدراسیون های ورزشی ملی باید یک نسخه از پیش نویس اساسنامه خود را برای تایید در انطباق با منشور المپیک و مقررات موضوعه به فدراسیون بین المللی مربوطه و کمیته ارسال نمایند.
چ- مدیریت عالیه و نظارت بر روند آماده سازی، ‌تائید و اعزام ورزشکاران کشور به بازیهای المپیک و آسیایی، رویدادهای منطقه ای و سایر بازیهای به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین المللی المپیک. مسئولیت هیئت های اعزامی بعهده کمیته بوده و کمیته به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در بازیهای مزبور، از اختیارات و حقوق انحصاری برخوردار است.
ح- حفظ و گسترش ارتباطات کارآمد بین المللی بویژه در رابطه با کمیته بین المللی المپیک،‌ شورای المپیک آسیا، فدراسیونهای بین المللی، کنفدراسیونهای قاره ای‌، کمیته های ملی المپیک و سایر تشکلهای بین المللی مورد تأییدی که در عرصه ورزش فعالیت می نمایند.
خ- تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری، ‌آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی با رویکرد علمی کردن ورزش و بهسازی منابع انسانی آن، بویژه از طریق تشکیل و اداره نهادهای علمی، فرهنگی و هنری از جمله آکادمی ملی المپیک و موزه المپیک
د- حمایت و پشتیبانی همه جانبه از ورزشهای جانبازان و معلولین و مساعدت در تأمین اعتبارات مورد نیاز کمیته ملی پارالمپیک، بصورت ویژه و همراهی در ارائه خدمات ورزشی،‌ علمی و آموزشی به آن کمیته
ذ- حمایت و پشتیبانی کامل (اعم از مالی، فنی، ‌اداری و...) از دفاتر و دبیرخانه های فدراسیونهای بین المللی، کنفدراسیونهای قاره ای و سایر نهادها و فدراسیونهای بین المللی ورزشی، به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین المللی المپیک، که در کشور مستقر می گردند و نیز حمایت همه جانبه از نمایندگان ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران در جهت کسب و حفظ کرسی های رسمی ورزشی در عرصه بین المللی
ر- کمک به ارتقاء سطح کمی و کیفی ورزش زنان در همه ابعاد در کشور ز- حمایت از سازمانهای عمومی و مردمی فعال در عرصه ورزش کشور بویژه باشگاههای ورزشی،‌ تیم های دانشجویی، دانش آموزی و نیروهای مسلح، در حد امکانات و مقدورات کمیته
ژ- انتخاب و نامزدی شهرهای متقاضی میزبانی بازیهای المپیک و سایر رویدادهای به رسمیت شناخته شده از سوی کمیته بین المللی المپیک، از بین شهرهای کشور. کمیته در این رابطه از حق انحصاری برخوردار می باشد.
س- تشکیل و اداره شرکت و بنگاههای اقتصادی، بنا به ضرورت و در جهت کمک به درآمدزایی کمیته و همچنین عقد قرارداد با حامیان مالی مشروط براینکه درآمد حاصله منحصراً جهت انجام مأموریت، ایفای نقش، تحقق اهداف و وظایف و نیز فعالیتهایی که کمیته مطابق با مفاد منشور المپیک و اساسنامه حاضر برای اجرای آنها تشکیل شده است، مصروف گردد.
ش- همکاری و ارتباط مطلوب با سازمانهای دولتی و غیر دولتی که می توانند کمیته را در نیل به اهداف و انجام وظایفش یاری نمایند. در عین حال، این همکاری نباید به شکلی باشد که در منافات با مفاد منشور المپیک بوده و یا منجر به هرگونه دخالتی از سوی سازمانهای مزبور گردد.
ص- مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی و نیز هرگونه درخواست و اعمال نفوذ افراد حقیقی و حقوقی، محاکم، سازمانها و گروههای دولتی و غیردولتی که در تعارض با قوانین بین المللی ورزش و مفاد منشور المپیک قرار داشته باشد. تحت هر شرایطی، کمیته باید استقلال خود را حفظ کند.
ض- تدوین، تالیف، ترجمه و انتشار کتب، نشریات و مقالات ورزشی، فرهنگی، هنری، علمی و خبری مرتبط با اهداف و وظایف کمیته و نیز ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز
ط- اختصاص یک روز و یا یک هفته در سال به نام روز یا هفته المپیک و اجرای برنامه های مرتبط با جنبش المپیک در آن روز یا هفته
ظ- تهیه پرچم،‌ نماد و سرود کمیته که می بایست پس از تصویب هیئت اجرایی کمیته به تائید کمیته بین المللی المپیک برسد.
تبصره: بجز مأموریت، نقش، اهداف و وظایف منبعث از منشور المپیک که باید تماماً توسط کمیته و تحت اختیارات و مسئولیت انحصاری آن انجام شود، کمیته می تواند با تصویب هیئت اجرایی و تائید مجمع عمومی، اجرای بخشی از سایر وظایف خود را به سایر نهادها و سازمانهای ورزشی کشور تفویض نماید.

 

بخش سوم – ارکان کمیته
ماده چهار- ارکان:
ارکان کمیته به قرار زیر می باشد:
الف- مجمع عمومی
ب- هیئت اجرایی
پ- دبیرخانه کل
ت‌- مرکز نظارت بر تیم های ملی


بخش چهارم – مجمع عمومی

ماده پنج- ترکیب مجمع:

الف- هر ایرانی که عضویت کمیته بین المللی المپیک را داشته باشد.
ب- شش نفر از میان قهرمانان فعال یا بازنشسته ای که از آخرین حضورشان در بازیهای المپیک بیش از سه دوره نگذشته باشد، ضمن اینکه انتخاب حداقل دو نفر از آنها از میان زنان خواهد بود. این قهرمانان در چارچوب دستورالعمل کمیته بین المللی المپیک توسط کمیسیون ورزشکاران با امعان نظر به دو شاخص عمده سطح عناوین کسب شده و ویژگیهای اخلاقی ایشان انتخاب می شوند.
پ- رئیس و در صورت غیبت رئیس، نماینده منتخب هیئت رئیسه هر فدراسیون ملی عضو فدراسیون های بین المللی که رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش آنها. بر مبنای آخرین تصمیمات کمیته بین المللی المپیک در برنامه بازی های المپیک قرار می گیرند (فهرست اسامی این فدراسیون ها در ضمیمه 1 این اساسنامه ذکر شده است).
ت- رئیس و در صورت غیبت رئیس، نماینده منتخب هیئت رئیسه فدراسیون های ملی عضو فدراسیون­های بین المللی که رشته یا رشته­های ورزشی تحت پوشش آنها در برنامه بازی های المپیک نبوده ولی در برنامه بازیهای آسیایی قرار میگیرند (فهرست اسامی این فدراسیون ها در ضمیمه 2 این اساسنامه ذکر شده است).
ث‌- رئیس و در صورت غیبت رئیس، نماینـده منتخب هیئـت رئیسه فدراسیـون های ملی که رشته یا رشته­های ورزشی تحت پوشش آنها، ریشه در فرهنگ غنی ایران دارند (فهرست اسامی این فدراسیون ها در ضمیمه 3 این اساسنامه ذکر شده است).
ج‌- اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک
چ- یک نفر نماینده از میان مربیان و یا داورانی که در بازیهای المپیک شرکت داشته اند، به انتخاب هیئت اجرایی
ح- یک نفر نماینده از میان رؤسا و یا دبیران کل ایرانی فدراسیون های بین المللی یا کنفدراسیون های آسیایی و یا نهادهای بین المللی ورزشی که توسط کمیته بین المللی المپیک به رسمیت شناخته شده باشند.
خ- رؤسای تشکلها و فدراسیونهایی که چندین رشته ورزشی مورد تائید کمیته بین المللی المپیک را تحت پوشش دارند و نیز مسئولین و یا نمایندگان سازمان ها و نهادهای ورزشی کشور که متعهد به ارتقاء میزان اثربخشی کمیته بوده و یا خدمات چشمگیری را در راستای نیل به اهداف ورزش و جنبش المپیک ارائه می کنند، به شرح زیر :
1- وزیر ورزش و جوانان
2- پنج نفر از کارشناسان خبره در امور بازیهای المپیک به انتخاب هیئت اجرایی، که حداقل دو نفر از آنها از میان بانوان و یک نفر از بین کارشناسان حوزه ورزش دانش آموزی (با توجه به اهمیت بازیهای المپیک نوجوانان) خواهد بود.
3- رئیس کمیته ملی پارالمپیک
4- رئیس آکادمی ملی المپیک
5- رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
6- رئیس فدراسیون ورزش های همگانی
7- رئیس فدراسیون ورزش مدارس
8- رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهیv 9- یک نفر نمایندۀ باشگاه ها به پیشنهاد اتحادیه باشگاه های کشور و تأیید هیئت اجرایی کمیته. درصورت عدم تشکیل اتحادیه مزبور، انتخاب نماینده باشگاه ها توسط هیئت اجرایی کمیته انجام می پذیرد.
10- یک نفر نماینده ورزش نیروهای مسلح با معرفی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تبصره 1: فدراسیونهای وابسته به فدراسیونهای بین المللی که رشته ورزشی آنها در برنامه بازیـهای المپیک قــرار دارند (موضوع بند پ این ماده) بعلاوه اعضای ایرانی کمیته بین­­­المللی المپیک (در صورت وجود) و نیز قهرمانان المپیک عضو مجمع (موضوع بندهای الف و ب این ماده)، همواره می بایست اکثریت آراء مجمع را تشکیل دهند. اعمال تغییرات در فهرست فدراسیونهای گروه "پ" فوق الاشعار، براساس آخرین تغییرات منــدرج در کتاب راهنــمای کمیته بین المللی المپیک و نیز اعمال تغیـیرات در فدراسیونهای گروه "ت" فوق­الاشعار، براساس آخرین تصمیمات رسمی شورای المپیک آسیا ضروری خواهد بود که مراتب پس از بررسی و تایید هیئت اجرایی انجام می پذیرد.
تبصره 2: سایر افراد حقیقی و حقوقی علاقمند می توانند با تصویب هیئت اجرایی و بدون حق رأی در ترکیب مجمع قرار گیرند. این دسته از اعضاء طبق آئین نامه ای که به تصویب هیئت اجرایی خواهد رسید، به عضویت پذیرفته شده و درصورت ضرورت، مبلغی را به عنوان حق عضویت سالیانه می پردازند.
تبصره 3: هیچیک از اعضای اخراجی کمیته بین المللی المپیک نمی توانند در مجمع کمیته عضویت داشته باشند.
تبصره 4: کلیه اعضای مجمع باید منحصراً دارای تابعیت ایرانی بوده و مشهور به اخلاق نیکو و حسن سابقه در جامعه باشند.
تبصره 5: مقامات و مراجع دولتی و عمومی نمی توانند هیچیک از اعضای کمیته را تعیین نمایند. در عین حال، کمیته می تواند براساس صلاحدید خود و با رعایت مفاد منشور المپیک، از میان مراجع مزبور، نمایندگانی را به عضویت بپذیرد.
تبصره 6- درخواست عضویت در مجمع: هر یک از اعضای متقاضی باید درخواست خود را مبنی بر عضویت در مجمع به هیئت اجرایی ارائه نمایند. پس از بررسی اولیه این درخواست و در صورت رعایت کلیه پیش شرط های لازم، هیئت اجرایی درخواست مربوطه را برای تصمیم گیری تسلیم جلسه آتـی مجمع عمومی می­نماید. درخواست کننده نیز باید در جریان تصمیم مجمع عمومی قرار بگیرد.
تبصره 7- خاتمه عضویت: عضویت هر عضو ممکن است به دلایل ذیل خاتمه یابد.
الف) در ارتباط با یک فدراسیون یا نهاد ورزشی:
- انحلال یا اعلام ورشکستگی
- اتمام عضویت در صورتی که عضو دیگر حائز شرایط عضویت بر اساس ضوابط مندرج در این اساسنامه نباشد.
- اخراج در صورت تخطی از مفاد این اساسنامه و یا منشور المپیک و یا قوانین اخلاقی IOC ، منوط به تایید مجمع عمومی و پس از ارائه فرصت منطقی برای استماع توضیحات عضو مربوطه. تصمیم­گیری در این خصوص با اکثریت حداقل دو سوم آراء اعضای دارای حق رای حاضر معتبر خواهد بود. ب) در ارتباط با افراد حقیقی:
- فوت، استعفاء یا از دست دادن سمتی که بموجب آن، فرد به عنوان عضو مجمع شناخته شده است.
- ارتکاب به جرم جنایی
- اخراج در صورت تخطی از مفاد این اساسنامه و یا منشور المپیک و یا قوانین اخلاقی IOC ، منوط به تایید مجمع عمومی و پس از ارائه فرصت منطقی برای استماع توضیحات عضو مربوطه. تصمیم­گیری در این خصوص با اکثریت حداقل دو سوم آراء اعضای دارای حق رای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 8 - اقدامات و محرومیت ها: زمانی که عضوی از مجمع در انجام وظایف و امور محوله قصور نشان داده، از مفاد این اساسنامه، منشور المپیک و یا قوانین
اخلاقی IOC تخطی نموده و به نحوی به منافع، حیثیت و شئون کمیته خدشه ای وارد کرده باشد، یا به تصمیمات ارگان های کمیته احترام نگذاشته و آنها را اجرا نکرده باشد، یا نتواند خود را با شرایط عضویت همسو با این اساسنامه منطبق نماید، اقدامات و محرومیت های ذیل متوجه وی خواهد شد (با توجه به سطح اهمیت حقایق و میزان صدمات و خسارات وارده) : - تذکر
- تعلیق
- اخراج
هیئت اجرایی می تواند پس از دادن فرصت منطقی برای استماع توضیحات عضو مربوطه، رای بر تذکر داده و این موضوع را در نشست آتی مجمع عمومی گزارش دهد.
مجمع عمومی می تواند پس از دادن فرصت منطقی برای استماع نظرات عضو مربوطه، در رابطه با تعلیق و یا اخراج تصمیم گیری نماید. این تصمیم با اکثریت حداقل دو سوم آراء اعضای دارای حق رای حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 9: کمیته برای هر رشته ورزشی وابسته به فدراسیون بین المللی مربوطه، نباید بیش از یک فدراسیون ملی را به رسمیت بشناسد. افزون بر این، فدراسیون ملی در صورتی توسط کمیته به رسمیت شناخته شده و به عنوان عضو پذیرفته می شود که مجری یک فعالیت ورزشی خاص، واقعی و مداوم بوده، به عضویت فدراسیون بین المللی مورد شناسایی IOC در آمده باشد و از هر حیث از اصول منشور المپیک و قوانین فدراسیون بین المللی مربوطه پیروی نماید.
تبصره 10- اطلاعات ثبت نامی اعضاء: اطلاعات ثبت نامی اعضا باید ثبت و تحت مسئولیت دبیرکل بصورت منظم به روز شود. این سوابق باید بویژه شامل اطلاعاتی همچون: نام و نشانی عضو، تاریخ عضویت، نوع عضویت و وضعیت عضویت باشد.

ماده شش- وظایف و اختیارات مجمع عمومی:
مجمع عمومی، بعنوان بالاترین رکن تصمیم گیری کمیته، دارای وظایف و اختیارات مشروحه ذیل می باشد:
الف- بررسی، ارزیابی و تطبیق گزارش عملکرد کمیته که پس از تصویب هیئت اجرایی، بوسیله دبیرکل به مجمع ارائه می شود.
ب- بررسی و تصویب گزارشات و صورت های مالی حسابرسی شده کمیته که پس از تأیید هیئت اجرایی، توسط خزانه دار به مجمع ارائه می شود.
پ- بررسی و تائید کلیات برنامه عملیاتی سال آتی کمیته که توسط هیئت اجرایی تنظیم می گردد.
ت- تصمیم گیری در مورد عضویت، تعلیق و یا اخراج هر یک از اعضای مجمع کمیته
ث- بررسی و تأیید پیشنهادات ارائه شده از سوی هیئت اجرایی در زمینه تغییرات مواد اساسنامه
ج- بررسی و تصمیم گیری در مورد پیشنهادات و طرحهای ارائه شده
چ- انتخاب اعضای هیئت اجرایی در صورت اتمام دوره قانونی مسئولیت و یا بلاتصدی ماندن برخی از مسئولیت های هیئت اجرایی
ح‌- ملاحظه و تصمیم گیری در خصوص کلیه موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع قرار می گیرد.
تبصره : آئین نامه های اجرایی بندهای ج و چ این ماده توسط هیئت اجرایی تنظیم و ابلاغ می گردد.

ماده هفت- جلسات مجمع:
مجمع عمومی دارای جلسات عادی و فوق العاده بشرح ذیل می باشد:
الف- جلسات عادی: حداقل سالی یکبار تشکیل می شود. زمان برگزاری و دستور جلسه مجمع عمومی عادی با امعان نظر به شرح وظایف و اختیارات مجمع (موضوع ماده 6 این اساسنامه)، توسط هیئت اجرایی تعیین می گردد.
ب- جلسات فوق العاده: این جلسات با تصویب هیئت اجرایی و براساس تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضای مجمع یا پیشنهاد رئیس و یا دبیرکل تشکیل خواهد شد.
تبصره 1: ریاست مجمع بعهده رئیس کمیته بوده و در غیاب وی، یکی از نواب رئیس، ریاست مجمع را عهده دار خواهد بود. تبصره 2: دعوتنامه شرکت در جلسه مجمع عمومی بهمراه دستور جلسه، حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع با پست سفارشی برای اعضای مجمع ارسال خواهد شد.

ماده هشت – نصاب جلسات و مصوبات مجمع عادی:
جلسات عادی مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضای مجمع رسمیت یافته، مگر بصورت دیگری در این اساسنامه آمده باشد، و مصوبات آن با اکثریت آراء (نصف بعلاوه یک) اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه معتبر می باشد.
تبصره 1: در صورتی که در نشست اول، حد نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود، جلسه بعدی ظرف حداکثر یک ماه مجدداً تشکیل می گردد. این جلسه با حضور حداقل نیمی از اعضاء دارای حق رای رسمیت می یابد. چنانچه در نشست دوم نیز نصاب تعیین شده حاصل نگردد، جلسه سوم به فاصله حداکثر یک ماه از جلسه دوم با هر تعداد شرکت کننده دارای حق رای تشکیل شده و رسمیت می یابد.
تبصره 2: در مواردی که موضوعات منحصراً مرتبط با بازیهای المپیک در دستور جلسه قرار داشته باشد، صرفاً آرای اعضای هیئت اجرایی به همراه نمایندگان فدراسیونهای ورزشی که رشته ورزشی آنها در برنامه بازیهای المپیک قرار دارند، بعلاوه اعضای ایرانی کمیته بین المللی المپیک و نیز قهرمانان المپیک عضو مجمع (موضوع بندهای الف، ب و پ ماده 5 این اساسنامه)، لحاظ خواهد شد.

ماده نه – نصاب جلسات و مصوبات مجمع فوق العاده:
جلسات فوق العاده مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای دارای حق رای مجمع رسمیت یافته و تصمیمات متخذه در آن با آرای دو سوم اعضای دارای حق رای مجمع معتبر خواهد بود، مگر بصورت دیگری در این اساسنامه آمده باشد.
ماده ده:
جلسات مجمع عمومی (عادی و یا فوق العاده) با دستور جلسه انتخابات اعضای هیئت اجرایی، منحصراً با حضور حداقل دو سوم کل اعضای دارای حق رای مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت (نصف به اضافه یک) آرای اعضای دارای حق رای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده یازده:
هر یک از اعضای مجمع صرفاً دارای یک رأی می باشند.
ماده دوازده:
کلیه مصوبات مجمع بلافاصله پس از ابلاغ به مراجع ذیربط، قابل اجرا خواهند بود.
ماده سیزده:
دبیرکل موظف است صورتجلسه مجمع را ظرف یک هفته تنظیم و به کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا ارسال نماید.

بخش پنجم – هیئت اجرایی
ماده چهارده - ترکیب هیئت اجرایی:
هیئت اجرایی متشکل از یازده نفر می باشد که پنج نفر از آنان، اعضای هیئت رئیسه (رئیس، دو نایب رئیس، دبیرکل و خزانه دار) بوده و شش عضو دیگر، رؤسای فدراسیونهای ملی می باشند که رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش آنها در برنامه بازی های المپیک قرار می گیرند.
تبصره 1: رؤسای فدراسیونهای ملی که رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش آنها در برنامه بازیهای المپیک قرار می گیرند، باید همواره در هیئت اجرایی حائز اکثریت آراء باشند.
تبصره 2: درصورت وجود عضو یا اعضایی از کمیته بین المللی المپیک در جمهوری اسلامی ایران، چنین افرادی به اعتبار سمت خود، در هیئت اجرایی عضو بوده و دارای حق رأی خواهند بود. در این صورت، تعداد اعضای هیئت اجرایی، یازده نفر بعلاوه اعضای ایرانی عضو کمیته بین المللی المپیک خواهد بود.

ماده پانزده- انتخابات هیئت اجرایی:
کلیه اعضای هیئت اجرایی منحصراً از میان اعضای رسمی دارای حق رای مجمع کمیته انتخاب می شوند.
تبصره 1: نامزدهای کلیه کرسی های هیئت اجرائی می بایست ضمن اشتهار به اخلاق حسنه، دارای سابقه مدیریت مؤثر در عرصه ورزش کشور باشند.
تبصره 2: نامزدهای احراز پست دبیرکلی کمیته می بایست علاوه بر شرایط مذکور در تبصره 1 فوق، دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و پنج سال سابقه مدیریت در عرصه ورزش کشور بوده و آشنا به حوزه بین الملل ورزش و زبان انگلیسی باشند.
تبصره 3: نامزدهای احراز پست خزانه داری کمیته می بایست علاوه بر شرایط مذکور در تبصره 1 فوق، دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و نیز پنج سال سابقه مدیریت مالی و یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط باشند.
تبصره 4: افراد عضو مجمع نامزد احراز کرسی های مختلف هیئت اجرایی از یک ماه تا پانزده روز پیش از مجمع انتخاباتی می بایستی شخصاً با مراجعه به کمیته، فرم های مخصوص ثبت نام و آمادگی شرکت در انتخابات را تکمیل و بهمراه مدارک لازم از جمله بیوگرافی مختصر تحویل داده و رسید دریافت نمایند. بدیهی است پس از انقضای مهلت، درخواست دیگری پذیرفته نخواهد شد. دبیرخانه کمیته حداقل هفت (7) روز قبل از انتخابات اسامی و بیوگرافی مختصر کلیه نامزدها را در اختیار اعضای دارای حق رای مجمع قرار می دهد.
تبصره 5: افراد می توانند جهت احراز دو کرسی در هیئت اجرایی ثبت نام کنند ولیکن در صورت انتخاب، صرفاً می توانند یک کرسی را احراز نمایند. بنابراین، اینگونه نامزدها در صورتیکه در هنگام برگزاری انتخابات، موفق به کسب آرای لازم برای کرسی انتخاب اول خود شوند، عملاً از فهرست نامزدهای کرسی انتخابی دوم خود حذف می شوند.
تبصره 6: انتخابات با رأی مخفی و کتبی و با ترتیب ذیل انجام می شود: الف- انتخاب رئیس
ب- انتخاب دبیرکل
پ- انتخاب نواب رئیس (همزمان)
ت- انتخاب خزانه دار
ث – انتخاب شش عضو هیئت اجرایی (همزمان)

تبصره 7: چنانچه در مرحله اول انتخابات، هر یک از نامزدها موفق به کسب اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه نشوند، در رأی گیری مرحله دوم فردی که اکثریت نسبی آراء را کسب نماید، منتخب مجمع خواهد بود. درصورت کشیده شدن انتخابات برخی از کرسی ها به مرحله دوم، نامزدهای حائز اکثریت نسبی به تعداد دو برابر کرسی های باقیمانده، به مرحله دوم انتخابات می روند.
تبصره 8: در مجامع انتخاباتی، سه نفر از اعضای مجمع بعنوان ناظر توسط مجمع برای نظارت در امر انتخابات تعیین می شوند. این سه نفر نباید نامزد کرسی های مختلف باشند، باید مستقل و بی طرف بوده و هیچ گونه منافعی در ارتباط با انتخابات نداشته باشند.

ماده شانزده - دوره فعالیت هیئت اجرایی:
دوره فعالیت کلیه اعضای هیئت اجرایی از زمان انتخاب، چهار سال بوده و تجدید انتخاب آنها در دوره های بعدی بلامانع می باشد.
تبصره 1: چنانچه هریک از اعضای هیئت اجرایی به دلایل مشروحه ذیل نتوانند در جلسات شرکت نمایند، در صورت تصویب حداقل دو سوم اعضای هیئت اجرایی مبنی بر برگزاری انتخابات برای کرسی(­های) بلاتصدی، انتخابات با رعایت کلیه ضوابط مربوطه مطابق مفاد این اساسنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت. در ضمن هیئت اجرایی می تواند تا زمانی که در جلسه بعدی مجمع عمومی، انتخابات مجدد برای کرسی (های) بلاتصدی با رعایت کلیه ضوابط مندرج در این اساسنامه برگزار گردد، با تصویب دوسوم اعضا، نسبت به جایگزینی موقت در رابطه با پست (های) مزبور اقدام نماید.
الف- فوت
ب– استعفاء: در صورتیکه عدم دخالت هر گونه عوامل و یا مقررات خارج از کمیته در رابطه با استعفای بعمل آمده محرز گردیده باشد.
پ– از کار افتادگی کامل و یا بیماریی که مانع حضور در جلسات گردد.
ت- غیبت غیر موجه بیش از شش ماه
تبصره 2: چنانچه مفاد تبصره 1 این ماده در رابطه با رئیس کمیته حادث گردد، یکی از نواب رئیس تا انتخاب رئیس جدید، عهده دار انجام وظایف وی خواهد بود.
تبصره 3: کاندیداهایی که به نمایندگی فدراسیونهای متبوعه در انتخابات هیئت اجرائی شرکت می کنند، پس از انتخاب، بعنوان عضو حقیقی و برای یک دوره چهار ساله، در ترکیب هیئت اجرایی قرار می گیرند.

ماده هفده- وظایف و اختیارات هیئت اجرایی:
اهم وظایف و اختیارات هیئت اجرایی به شرح ذیل می باشند:
الف- هدایت و راهبری کلیه امور کمیته اعم از امور اداری، مالی، فنی و بین المللی
ب- بررسی و تصویب برنامه عملیاتی و بودجه سالیانه
پ- تعیین کلیه مسئولین و مدیران کمیته از جمله مدیران ستادی، مسئولین سطوح مختلف مرکز نظارت بر تیم های ملی، کمیسیونها، کاروانهای اعزامی و آکادمی ملی المپیک
ت- تعیین نمایندگان کشور در اجلاس و کنگره های بین المللی
ث- همکاری و حمایت از فدراسیونهای ملی و سایر نهادهای ورزشی کشور در مجامع بین المللی و نیز پشتیبانی و رسیدگی به مسائل نمایندگان ایرانی عضو فدراسیونهای بین المللی، کنفدراسیونهای آسیایی و سایر تشکل های ورزشی بین المللی مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک
ج- بررسی و تصویب اعزام های انفرادی و گروهی تحت پوشش کمیته و نیز تائید نفرات اعزامی
چ- بررسی و تصویب کلیه آئین نامه های داخلی کمیته اعم از آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی
ح- بررسی و تصویب نمودار تشکیلاتی و ساختار نیروی انسانی کمیته
تبصره 1: درصورت عدم امکان تشکیل هیئت اجرایی، تصمیمات هیئت رئیسه در موارد فوق با اکثریت آرای اعضاء، قابل اجراست و این تصمیمات در نخستین جلسه هیئت اجرائی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
تبصره 2: هیئت اجرایی می تواند بخشی از وظایف خود را به هیئت رئیسه و یا هر یک از اعضای آن تفویض نماید.

 ماده هجده - جلسات هیئت اجرایی:
هیـئت اجرایی حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهـد داد. جلسات فوق العاده بنا به درخـواست کتـبی اکثریـت (نصف به علاوه یـک) اعضای هیئت اجـرایی و یا براساس درخواست رئیـس یا دبیرکل کـمیته تشکیل خواهد شد.
تبصره 1: تصمیمات هیئت اجرایی با کسب اکثریت (نصف به علاوه یک) اعضای حاضر در جلسه تصویب خواهد شد. در هنگام رأی گیری چنانچه آراء برابر باشد، رأی رئیس نافذ خواهد بود.
تبصره 2: رئیس کمیته بعنوان رئیس هیئت اجرایی جلسات را اداره خواهد کرد. اداره جلسات در غیاب رئیس، بعهده یکی از نواب رئیس خواهد بود.

ماده نوزده:
خدمت اعضای هیئت اجرایی و مجمع افتخاری بوده و شغل تلقی نمی گردد. اعضاء، وظایف و مسئولیتهای اجرایی بعهده نداشته و در قبال ارائه خدمات، حقوق دریافت نمی نمایند ولی در هنگام مأموریت، از هزینه سفر و فوق العاده مأموریت، طبق ضوابط استفاده خواهند کرد.
تبصره: دبیرکل کمیته، وظایف و مسئولیت های اجرایی کمیته را در چارچوب مفاد این اساسنامه، به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی می باشند. حقوق و مزایای مسئولیت مزبور، براساس ضوابط و مقررات مصوب هیئت اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.

بخش ششم – دبیرخانه کل
ماده بیست - وظایف و اختیارات دبیرکل:
دبیرکل، مجری مصوبات هیئت اجرایی بوده و اختیار تام دارد که کلیه امور اجرایی کمیته را پس از تصویب به انجام رساند. دبیرکل، مدیریت سازمان اداری (دبیرخانه کل) کمیته را عهده دار بوده و بر کلیه امور و فعالیتهای اجرایی کمیته نظارت دقیق می نماید.
تبصره: سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، در رابطه با مأموریت کارکنان متبوعه خود به کمیته، همکاری لازم را مبذول خواهند داشت.

بخش هفتم – مرکز نظارت بر تیمهای ملی
ماده بیست و یک - وظایف و اختیارات مرکز:
اهم وظایف مرکز نظارت بر تیم های ملی به شرح ذیل می باشد:
الف- هدایت، نظارت و ارزیابی برنامه و عملکرد فدراسیونهای ورزشی در هنگام آماده سازی و شرکت در رویدادهای بین المللی تحت پوشش کمیته و ارائه گزارش منظم ماهیانه از روند امور به هیئت اجرایی
ب- همکاری نزدیک و تعامل صمیمانه با مسئولین فدراسیونها بویژه کمیته تیم های ملی آنها در جهت پیشبرد برنامه مصوب و نیز ارائه رهنمودهای اصلاحی به منظور بهبود روند آماده سازی ورزشکاران و تیم های ملی
پ- بررسی و ارائه گزارش تحلیل فنی- مدیریتی و تصمیم سازی در رابطه با شرکت در رویدادهای ورزشی گروهی که در دستور کار هیئت اجرایی قرار می گیرند.
ت– انجام اقدامات لازم جهت حضور شایسته کاروانهای ورزشی کشور در بازیهای مختلف با همکاری و هماهنگی سرپرستان کاروانهای اعزامی
ث– تنظیم فرم های استاندارد نظارت و ارزشیابی فدراسیونهای ورزشی و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد فدراسیونها به هیئت اجرایی
ج- سایر امور مرتبط محوله از سوی هیئت اجرایی
تبصره: برنامه ها و طرحهای تهیه شده توسط مرکز، پس از تصویب هیئت اجرایی به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده بیست و دو - ساختار مرکز:
الف- هیئت رئیسه: سه نفر مرکب از رئیس، دبیر و خزانه دار می باشند.
ب- کمیته های مرکز: شش کمیته شامل کمیته های برنامه و بودجه، علمی، پزشکی، روانشناسی، فرهنگی، سنجش و اندازه گیری قابلیت های جسمانی می باشند.
پ- شورای ارزیابی و تحلیل فنی: رابط بین هیئت اجرایی و ارکان مرکز بوده و کنترل کیفیت خدمات و نظارت بر حسن گردش کار مرکز را عهده دار می باشد.
تبصره 1: اعضای هیئت رئیسه و سایر مسئولین و اعضای سطوح مختلف مرکز توسط هیئت اجرایی تعیین می گردند. رؤسای کمیته ها، بنا به پیشنهاد رئیس مرکز و اعضای آنها بنا به پیشنهاد رئیس کمیته مربوطه انتخاب می گردند.
تبصره 2: ابلاغ اعضای هیئت رئیسه مرکز، رؤسای کمیته ها و رئیس شورای ارزیابی و تحلیل فنی، توسط رئیس کمیته و ابلاغ سایر اعضای مرکز توسط دبیرکل صادر می گردد.
تبصره 3: شورای ارزیابی و تحلیل فنی علاوه بر رئیس دارای 4 تا 8 عضو و هر کمیته زیر مجموعه مرکز، علاوه بر رئیس، دارای 2 تا 6 عضو، بنا به تشخیص هیئت اجرایی خواهد بود.
تبصره 4: هیئت اجرایی بنا به ضرورت می تواند تغییراتی را در ساختار، ترکیب و وظایف کمیته های مرکز اعمال نموده و جهت اجرا ابلاغ نماید. این تغییرات می بایست در اولین جلسه مجمع مطرح گردیده و مورد تنفیذ قرار گیرند.
ماده بیست و سه- اهم وظایف کمیته های زیرمجموعه مرکز:
1- کمیته برنامه و بودجه:
الف- تهیه برنامه زمانبندی فعالیتهای مرکز
ب- سطح بندی فدراسیونها و رشته های ورزشی با همکاری سایر کمیته ها، بمنظور بودجه بندی هدفمند
پ - تنظیم قالب کلی برنامه فدراسیونها با همکاری سایر کمیته ها
ت- تنظیم پیش نویس تفاهم نامه فیمابین کمیته و فدراسیونها، با تعیین انتظارات و منابع تأمین اعتبارات مورد نیاز
ث- نظارت بر تخصیص، جذب و اجرای برنامه محور بودجه فدراسیونها
2- کمیته علمی:
الف- تنظیم و کنترل فرمهای زمانبندی عملکرد (تمرینات، مسابقات و...) تیم های ملی
ب- بررسی برنامه فنی (عملیاتی) فدراسیونها و تطبیق آن با علم روز ورزش
پ- ارائه مشاوره فنی در تنظیم برنامه تیم­های ملی بنا به درخواست فدراسیون ها و ارائه راه کارهای مناسب
ت- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت روزآمد نمودن دانش کادر فنی و سرپرستی تیم های ملی
3- کمیته پزشکی:
الف- پوشش تکمیلی بیمه ورزشکاران تیم های ملی و تهیه شناسنامه پزشکی برای هر ورزشکار
ب- کنترل برنامه تغذیه و توانبخشی ورزشکاران حاضر در اردوها
پ- انجام اقدامات پیشگیرانه، کنترل و مبارزه با دوپینگ ورزشکاران
ت- بهبود وضعیت بهداشتی اردوهای آمادگی تیم های ملی
ث- هماهنگی لازم جهت پوشش امور پزشکی کاروانهای ورزشی کشور
4- کمیته روانشناسی:
الف- دستیابی به اطلاعات زمینه ای، روانی و اجتماعی ورزشکاران به منظور تحلیل روند رشد مهارت­های روانشناختی آنها
ب- تعیین وضعیت سلامت روانی ورزشکاران در ابعاد مختلف و شناسایی میزان سطوح اضطراب و انگیزش ورزشکاران
پ- کمک به ارتقاء سطح مهارتهای روانی ورزشکاران و اقدامات پیشگیرانه
ت- کمک به بکارگیری روانشناسان مجرب ورزشی در اردوهای تیم های ملی
5- کمیته فرهنگی:
الف- تأیید رابطین فرهنگی تعیین شده از سوی هر فدراسیون
ب- آسیب شناسی مسائل فرهنگی ورزشی فدراسیونها
پ- ایجاد انگیزه بین ورزشکاران تیم های ملی در جهت رشد فضائل اخلاقی
ت- تدوین و ترویج برنامه های فرهنگی و هنری خاص ورزشکاران و اعضای کادر سرپرستی و مربیگری تیم های ملی
6- کمیته سنجش و اندازه گیری قابلیت های جسمانی:
الف- تهیه نرم و استانداردهای بدنی برای هر رشته ورزشی
ب- بررسی عملکرد فیزیولوژیک و نیز سنجش قابلیت های جسمانی ورزشکاران ملی پوش
پ- ارزیابی و طبقه بندی ویژگی های آنتروپومتریکی ملی پوشان
ت- ارائه برنامه های اصلاحی به منظور رفع اشکالات و ضعف های مستخرج از نتایج آزمونها
تبصره: کمیته های شش گانه ستاد موظفند ضمن کنترل برنامه مصوب فدراسیونها و ارزیابی دوره ای عملکرد آنها، نسبت به ارائه گزارشات منظم ماهیانه به مرکز اقدام نمایند. این گزارشات پس از رسیدگی، تلفیق و ویرایش در مرکز، به نظر هیئت اجرایی خواهند رسید.
ماده بیست و چهار- اهم وظایف شورای ارزیابی و تحلیل فنی:
اهم وظایف و مسئولیتهای شورای ارزیابی و تحلیل فنی، به شرح ذیل می باشد:
الف- همکاری با کمیته های مرکز در ارتباط با حسن انجام وظایف آنها
ب- نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه فنی (عملیاتی) فدراسیونها (از طریق تحلیلگران فنی)، ارزیابی دوره ای آنها و ارائه گزارش به هیئت اجرایی
پ- ارائه پیشنهادات سازنده به هیئت اجرایی در رابطه با اصلاح روند آماده سازی و بهبود عملکرد فدراسیونها
ت- نظارت و ارزیابی روند اقدامات و حسن جریان امور در بخش های مختلف مرکز و ارائه گزارش به هیئت اجرایی
ث- بررسی وضعیت تیم ها و قهرمانان رشته های ورزشی شرکت کننده در سطح آسیا و جهان و ارزیابی مقایسه ای تیم ها و قهرمانان متناظر کشور بمنظور تحلیل و پیش بینی نتایج کاروان اعزامی ایران و ارائه پیشنهادات سازنده به هیئت اجرایی
تبصره: انتخاب تحلیلگران فنی از میان کارشناسان مسلط به رشته های ورزشی مختلف در سطح بین المللی، بنا به پیشنهاد رئیس شورای ارزیابی و تحلیل فنی و تأیید هیئت اجرایی انجام می پذیرد.
ماده بیست و پنج:
کلیه اعضای هیئت اجرایی می توانند در جلسات مرکز نظارت بر تیم های ملی و ارکان آن، از جمله کمیته های شش گانه شرکت نمایند و دبیرکل نیز از نظر هماهنگ نمودن برنامه ها نظارت خواهد داشت.
ماده بیست و شش - سرپرستی کاروانهای اعزامی:
سرپرست هر کاروان ورزشی، حداقل یکسال قبل از هر رویداد از میان مدیران با تجربه و توانمند ورزشی، توسط هیئت اجرایــی انتخاب و با حکم رئیس کمیته منصوب می شود. سرپرست هر کــاروان اعزامی به رویدادهای بین المللی، ضمن برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم در جهت پیگیری دقیق کلیه امور مربوط به اعزام و مدیریت کاروان، وظایف مشروحه ذیل را عهده دار می باشد:
الف- برنامه ریزی جهت تدارکات و پشتیبانی مطلوب کاروان اعزامی با همکاری دبیرکل کمیته
ب‌- انتخاب اعضای کادر سرپرستی کاروان از بین افراد با تجربه در زمینه اعزامهای بین المللی ورزشی و معرفی جهت تائید نهایی به هیئت اجرایی
پ- برگزاری جلسات منظم با مسئولین ذیربط فدراسیونهای ورزشی جهت انجام هماهنگی های لازم و رفع مشکلات آماده سازی تیم های ملی
ت‌- سرکشی و بازدید از تمرینات و روند آماده سازی تیم های ملی
ث‌- ارتباط دائمی و مستمر با کمیته برگزاری بازیها
ج‌- شرکت در جلسات سرپرستان کاروانهای ورزشی در کشور میزبان
چ- برگزاری جلسات منظم روزانه با سرپرستان تیم های ملی کشور در ایام بازیها
ح‌- انجام هماهنگی های لازم در جهت اداره مطلوب کلیه امور کاروان اعزامی
خ- تهیه گزارش ارزشیابی نهایی عملکرد کاروان پس از بازگشت و ارائه به مرکز نظارت بر تیم های ملی جهت پردازش و تکمیل و ارائه به هیئت اجرایی تبصره 1: احکام اعضای کادر سرپرستی هر کاروان پس از تائید هیئت اجرایی توسط دبیرکل صادر می گردد.
تبصره 2: دبیرکل در کلیه مراحل آماده سازی، اعزام و مدیریت کاروان در کشور میزبان مسابقات، اقدامات لازم را با هماهنگی سرپرست کاروان بعمل آورده و بر حسن روند امور نظارت خواهد نمود.
ماده بیست و هفت:
پس از خاتمه هر رویداد ورزشی بین المللی که کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشته است، بویژه در پایان هر دوره بازی های المپیک و آسیایی، مرکز نظارت بر تیمهای ملی با همکاری سرپرست کاروان اعزامی، گزارش کاملی از چگونگی و کیفیت انجام امور در خلال بازی ها و عملکرد قهرمانان، مربیان و سرپرستان در هر رشته ورزشی تهیه و به هیئت اجرایی تسلیم خواهد داشت.

بخش هشتم – کمیسیونها و آکادمی ملی المپیک
ماده بیست و هشت - وظایف کمیسیونها:
کمیسیونها بعنوان مراکز تصمیم سازی، نقش کارگروه های مشورتی را در حوزه های تخصصی مختلف برای هیئت اجرایی ایفا نموده و ضمن اینکه ماهیت اجرایی ندارند، در اتخاذ تصمیمات به هیئت اجرایی کمک می کنند.
ماده بیست و نه - تعداد و ترکیب کمیسیونها:
کمیسیونهای کمیته عبارتند از:
1- کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی
2- کمیسیون توسعه روابط بین الملل
3- کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی
4- کمیسیون رسانه ها
5- کمیسیون ورزشکاران
6- کمیسیون حقوق ورزشی
7- کمیسیون مربیان
8- کمیسیون ورزش برای همه
9- کمیسیون زنان و ورزش
10- کمیسیون توریسم ورزشی
11- کمیسیون آموزش و آکادمی ملی المپیک
12- کمیسیون پزشکی ورزشی
13- کمیسیون ورزش و محیط زیست
تبصره 1: هر کمیسیون مرکب از یک رئیس، یک دبیر و 5 الی 7 عضو می باشد که برای یک دوره 2 ساله منصوب گردیده و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
تبصره 2: رئیس هر کمیسیون توسط هیئت اجرایی تعیین گردیده و با ابلاغ رئیس کمیته، منصوب می شود.
تبصره 3: دبیر و اعضای هر کمیسیون، بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تائید هیئت اجرایی، با ابلاغ دبیرکل کمیته منصوب می گردند.
تبصره 4: هیئت اجرایی می تواند بنا به نیاز و در انطباق با کمیسیونهای کمیته بین المللی المپیک، در تعداد، ساختار، عناوین و وظایف کمیسیونهای کمیته تغییراتی را اعمال نماید ولیکن در هر مقطعی، سقف تعداد کمیسیونها از 15 عدد و سقف اعضای هر کمیسیون از 10 نفر نباید تجاوز نماید.
تبصره 5: کمیسیون ورزشکاران بر اساس دستور العمل صادره از سوی کمیته بین المللی المپیک تشکیل شده و تبصره های 1 الی 4 فوق الذکر در مورد کمیسیون مزبور موضوعیت ندارد.
تبصره 6: هر کمیسیون دارای آئین نامه ای می باشد که با پیشنهاد کمیسیون ذیربط به تائید هیئت اجرایی خواهد رسید.
ماده سی - آکادمی ملی المپیک:
" آکادمی ملی المپیک"، مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری وابسته به کمیته می باشد.
تبصره 1: اساسنامه آکادمی با رویکرد تمرکز کلیه امور و فعالیت های تحت پوشش کمیته در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فرهنگی در آکادمی، توسط "کمیسیون آموزش و آکادمی ملی المپیک" با همکاری "کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی" تدوین شده و به تصویب هیئت اجرایی خواهد رسید.
تبصره 2: رئیس آکادمی، از میان مدیران آشنا به امور علمی و آموزشی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سه سال سابقه مدیریت در عرصه ورزش کشور، توسط هیئت اجرایی و برای یک دوره دو ساله تعیین گردیده و ابلاغ مربوطه توسط رئیس کمیته صادر می گردد.

بخش نهم – امور مالی
ماده سی و یک - خزانه دار:
خزانه دار کمیته با رعایت ضوابط و مقررات جاری و آئین نامه های ذیربط و در چارچوب تصمیمات هیئت اجرایی، نسبت به پادار نمودن اعتبارات کمیته، با نظر رئیس و یا دبیرکل اقدام می نماید.
ماده سی و دو:
خزانه دار کمیته در جمع آوری حق عضویت، کمکهای مالی و هدایا، مشارکت و نظارت خواهد داشت و همچنین در وصول مطالبات، تامین اعتبارات کمیته و افزایش درآمدهای مربوطه اهتمام نموده و بر حسن جریان امور مالی و محاسباتی کمیته و تنظیم دفاتر و اسناد مربوطه نظارت خواهد داشت.
ماده سی و سه:
بودجه سالیانه کمیته را خزانه دار با هماهنگی دبیرکل تنظیم نموده و به تصویب هیئت اجرایی خواهد رساند.
ماده سی و چهار:
خزانه دار، ترازنامه و گزارش سالیانه عملکرد بودجه را با همکاری دبیرکل تنظیم و پس از تائید هیئت اجرایی، تقدیم مجمع می نماید.
ماده سی و پنج:
هیئت اجرایی جهت تایید عملیات مالی کمیته، نسبت به معرفی حسابرس رسمی (حقیقی یا حقوقی) به مجمع عمومی اقدام می نماید. انتخاب قطعی حسابرس معرفی شده منوط به تایید مجمع عمومی بوده و حسابرسی باید بر اساس استانداردهای مرسوم بین المللی انجام شود.
ماده سی و شش - منابع درآمدی:
منابع درآمدی و عواید کمیته عبارتند از:
الف- بودجه و اعتباراتی که از محل کمک دولت منظور می شود. با توجه به ضوابط منشور المپیک، هیچگونه دخالتی از بابت این کمک که به آزادی کمیته لطمه ای وارد سازد، پذیرفته نخواهد شد.
ب- کمک های مالی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
پ- عواید مسابقات و میزبانی رویدادهای ورزشی
ت- عواید حاصل از برگزاری روز یا هفته المپیک
ث- عواید حاصل از فروش تمبر، سکه های ورزشی و نشان های المپیک و آسیایی مشروط به موافقت کمیته بین المللی المپیک
ج- درآمدهای ناشی از فعالیت نهادهای اقتصادی وابسته به کمیته
چ- درآمدهای ناشی از عقد قراردادهای تبلیغاتی و حامیان مالی
ح- سایر درآمدها، با تأیید هیئت اجرایی
ماده سی و هفت - مصارف:
کلیه عواید و درآمدهای کمیته در قالب بودجه بندی سالیانه و با تصویب هیئت اجرایی در جهت نیل به اهداف و انجام وظایف پیش بینی شده در این اساسنامه، هزینه شده و بیلان آن به مجمع عمومی ارائه خواهد گردید.
ماده سی و هشت:
اسناد و تعهدات مالی کمیته و نیز انجام هزینه ها با امضای ثابت خزانه دار، بهمراه امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر خواهد بود.
ماده سی و نه:

بخش دهم – سایر موارد
هیئت اجرایی می تواند از افراد حقیقی و حقوقی که به نحوی در پیشبرد ورزش و مقاصد المپیک موثر باشند، تحت عنوان مشاور دعوت به همکاری نماید.
ماده چهل :
درصورت لزوم برای تغییر مواد اساسنامه، پیشنهادات در هیئت اجرایی مطرح و پس از بررسی و تصویب هیئت اجرایی، جهت تائید در مجمع عمومی کمیته طرح خواهد شد. مفاد اساسنامه کمیته و تغییرات بعدی آن می بایست همواره با مفاد منشور المپیک مطابقت داشته و به تصویب کمیته بین المللی المپیک برسد. مراتب پس از تأیید کمیته بین المللی المپیک، لازم الاجرا خواهد بود.
ماده چهل و یک:
در صورت سکوت، ابهام، اجمال و یا تناقض مواد این اساسنامه با منشور المپیک، مفاد منشور مبنای عمل خواهد بود.
ماده چهل و دو - حل اختلاف و قضاوت:
کلیه اختلافات مربوط به ورزش بر اساس تنفیذ مجمع عمومی توسط کمیسیون حقوق ورزشی کمیته حل می شوند و این کمیسیون با تصویب مجمع عمومی به نوان نهاد انضباطی، وساطتی، مصالحه ای و قضاوتی عمل خواهد نمود. کلیه اختلافات و شکایات ابتدا در کمیسیون حقوق ورزشی کمیته مورد بررسی قرار گرفته و حل می شوند. رای نهایی صادر شده در خصوص اختلاف مربوطه توسط کمیسیون حقوق ورزشی را می توان منحصراً به روش استیناف به دیوان حکمیت بین المللی ورزشی(CAS)[7] در لوزان سوئیس ارسال داشت؛ این دیوان، اختلاف را قطعاً بر اساس مقررات حکمیت رشته مربوطه حل و فصل خواهد نمود. محدوده زمانی چنیـن استینافی بیست و یک روز (21 روز) پس از دریافت رای صادره می­­باشد.
تبصره: هر گونه اختلاف که به واسطه و در ارتباط با بازیهای المپیک بوجود آید، بر اساس مقررات حکمیت رشته مربوطه منحصراً به دیوان حکمیت بین المللی ورزشی در لوزان سوئیس ارسال می گردد.
ماده چهل و سه:
کمیته با تصمیم سه چهارم اعضای دارای حق رای حاضر در مجمع عمومی فوق العاده (در صورت رسیدن به حدنصاب) می تواند منحل شود مشروط بر آن که مجمع فوق العاده مشخصاً به همین منظور تشکیل شده باشد. در صورت انحلال، کلیه اموال و دارایی های کمیته، بر حسب تصمیم کمیته و مشروط به مشورت و هماهنگی قبلی با کمیته بین المللی المپیک، به جانشین قانونی کمیته (در صورت وجود) یا در صورت عدم وجود آن، به سازمان و یا ارگان هایی که اهداف مشابه کمیته را در کشور دنبال می کنند، منتقل خواهد شد.
این اساسنامه در 10 بخش، 43 ماده و 53 تبصره، تدوین گردیده و پس از تصویب در چهلمین جلسه مجمع عمومی کمیته در تاریخ 20 خرداد 92، به تأیید کمیته بین المللی المپیک در تاریخ .....................، رسیده است.
ضمائم:
ضمیمه 1 (موضوع بند پ ماده 5 اساسنامه): فهرست فدراسیون های ملی عضو فدراسیون های بین المللی که رشته یا رشته های ورزشی تحت پوشش آنها طبق آخرین تصمیمات کمیته بین المللی المپیک در برنامه بازی های المپیک قرار دارند:
1- فدراسیون اسکی
14- فدراسیون سوارکاری
2- فدراسیون بدمینتون
15- فدراسیون سه گانه
3- فدراسیون بسکتبال
16- فدراسیون شمشیر بازی
4- فدراسیون بوکس
17- فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو
5- فدراسیون تکواندو
18- فدراسیون فوتبال
6- فدراسیون تیراندازی
19- فدراسیون قایقرانی
7- فدراسیون تیر و کمان
20- فدراسیون کشتی
8- فدراسیون تنیس
21- فدراسیون گلف
9- فدراسیون تنیس روی میز
22- فدراسیون والیبال
10- فدراسیون جودو
23- فدراسیون وزنه برداری
11- فدراسیون دوچرخه سواری
24- فدراسیون هندبال
12- فدراسیون دو و میدانی
25- فدراسیون هاکی
13- فدراسیون ژیمناستیک
26- فدراسیون انجمن های ورزشی *
ضمیمه 2 (موضوع بند ت ماده 5 اساسنامه): فهرست فدراسیــون های ملـی عضو فدراسیون های بین­المللی که رشته یا رشته­های ورزشی تحت پوشش آنها در برنامه بازی های المپیک نبوده ولی در برنامه بازیهای آسیایی قرار می گیرند:
1- فدراسیون اسکواش
5- فدراسیون کاراته
2- فدراسیون اسکیت
6- فدراسیون کبدی
3- فدراسیون بولینگ و بیلیارد
7- فدراسیون کوهنوردی
4- فدراسیون شطرنج
8- فدراسیون ووشو
ضمیمه 3 (موضوع بند ث ماده 5 اساسنامه): فهرست فدراسیــون های ملی که رشته یا رشته­های ورزشی تحت پوشش آنها، ریشه در فرهنگ غنی ایران دارند:
1- فدراسیون ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای
2- فدراسیون چوگان
______________________________________________________________________________________
* فدراسیون انجمن های ورزشی، عهده دار نمایندگی ورزش راگبی در ایران می باشد.
[1] Olympic Charter
[2] International Olympic Committee
3 National Olympic Committee
[4] International Federation
[5] National Federation
[6] Anti-Doping Code
[7] Court of Arbitration for Sport

 

المپیزم، آیین همت، نفرت ازترس، عشق به میهن، سخاوت، روحیه فتوت، جوانمردی و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران می باشد.